Λεωφ. Γ. Γεννηματά Μαγούλα     Τηλέφωνο : 213 2028000

Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας

 

 

Προϊστάμενος Τμήματος Θέση

Επικοινωνία

ΚΑΡΑÏΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Msc στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

&

MSc στην Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία

Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων ισόγειο. Τηλέφωνο:  210-5516195
Email:
depofquality@thriassiohosp.gr

agkaraiskou@gmail.com

 

 

 

ΟΡΑΜΑ

Το όραμα του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας ταυτίζεται με το Όραμα του Οργανισμού στον οποίο λειτουργεί

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας της Διοίκησης, άμεσα σχετιζόμενη με τους στρατηγικούς στόχους του νοσοκομείου και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του

η συμβολή στην παροχή ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών φροντίδας υγείας εστιασμένες στον ασθενή

η οργάνωση και η διοικητική υποστήριξη  εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

 

Αρμοδιότητες

Το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας προωθεί και παρακολουθεί της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί από τη Διοίκηση του νοσοκομείου σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει:

α. αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου καθώς και των διαδικασιών που τις διέπουν,

β. έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων και της τήρησης των διαδικασιών. Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες θα πρέπει διαρκώς να ελέγχονται ως προς την τήρησή τους αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά τους,

γ. τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων των ανωτέρω.

 

Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του Νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο του Τμήματος Ποιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας “ΘΡΙΑΣΙΟ” είναι τα εξής:

 

 • Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.), ενδεχομένως και με λογότυπο του νοσοκομείου.
 • Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό τη καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το Σύστημα Ποιότητας.
 • Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κανόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία.
 • Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις για τα απόβλητα και απορρίμματα του νοσοκομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η εισήγηση μέτρων για την βελτίωση των χώρων εργασίας.
 • Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών του νοσοκομείου.
 • Η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης-Διαχείρισης του νοσοκομείου, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων εργαλείων διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των ασθενών.
 • Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της λειτουργίας των δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη για τη διαρκή βελτίωση και εξέλιξη τους σε συνεργασία και με τα αρμόδια τμήματα.
 • Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών. Στις αρμοδιότητες του είναι η επεξεργασία των παραπόνων των ασθενών, καθώς ο σχεδιασμός ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη.
 • Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα και το Γραφείο Υποδοχής για αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών από το νοσοκομείο.
 • Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισσοτέρων υπηρεσιών του νοσοκομείου.
 • Η εκπαίδευση όλου του προσωπικού σε θέματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας σε υπηρεσίες υγείας γενικά αλλά και σε ειδικά αντικείμενα.
 • Η επιμέλεια ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν στην αξιολόγηση νοσοκομειακών υπηρεσιών και σε θέματα ποιότητας.
 • O συντονισμός, η δημιουργία και η αναθεώρηση κατευθυντήρων οδηγιών (κλινικών και επιχειρησιακών)

 

 

Δράσεις Ποιότητας

 • Έχει αναπτύξει σύστημα  Ποιότητας  ISO 9001:2015 σε Γραφείο Κίνησης ασθενών , Λογιστήριο Ασθενών, Ακτινολογικό Τμήμα, Εξωτερικά Ιατρεία, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
 • Έχει αναπτύξει σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας HACCP  στο Τμήμα Διατροφής
 • Πραγματοποιεί εσωτερικές επιθεωρήσεις των ανωτέρω τμημάτων
 • Ξεκινά ανάπτυξη συστήματος Διαπίστευσης κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 του Βιοχημικού, Ορολογικού και Αιματολογικού Εργαστηρίου
 • Έχει συντάξει Έντυπο ενημέρωσης Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Ασθενών
 • Διερευνά την ικανοποίηση των ασθενών με ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις και ακολουθούνται διορθωτικές δράσεις
 • Εισηγείται προτάσεις για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Επιτροπή Ποιότητας
 • Έχει Εκπονήσει “Εγχειρίδιο  Ποιότητας”, Διαδικασιών , Πρωτοκόλλων και Εντύπων
 • Συντονίζει τη δράση των ομάδων σύνταξης των διαδικασιών και επιμελείται τα κείμενα
 • Προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες  ώστε το Θριάσιο Νοσοκομείο να αξιολογηθεί ως «Φιλικό προς τα βρέφη» (baby friendly): συγκρότηση Επιτροπής Μητρικού θηλασμού, επιμέλεια Πολιτικής μητρικού Θηλασμού,  εκπαίδευση του προσωπικού, σύνταξη ενημερωτικών εντύπων για έγγυες και λεχωίδες, λειτουργία ιατρείου εκπαίδευσης εγγύων και μητέρωνκ.λ.π.)
 • Μελετά τη λειτουργία τμημάτων με σκοπό την κατάλληλη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, υποδομών και εξοπλισμού και την ανταπόκριση στις προσδοκίες του χρήστη των υπηρεσιών

 

Εκπαιδευτικές Δράσεις

 • Το τμήμα Ποιότητας έχει διοργανώσει  και υλοποίησει :

την 1η  και 2η Ημερίδα Management, την Ημερίδα  Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής, και την Ημερίδα Ποιότητας με συμμετοχή κατά μέσο όρο 420 συνέδρων εκ των οποίων μεγάλος αριθμός από άλλα νοσοκομεία

 • Συμμετείχε στη διοργάνωση και υλοιποίηση τριών Ημερίδων Λοιμώξεων
 • Διοργάνωσε και υλοποίησε εκπαιδευτικές συναντήσεις ευαισθητοποίησης εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με το όραμα Ελπίδας στο Νοσοκομείο και στα ΙΕΚ Ελευσίνας όπου και καταγράφηκαν 120 νέοι δότες και έγινε λήψη κλινικών δειγμάτων
 • Συμμετέχει με εκπαιδευτικές ημέρες στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο