Λεωφ. Γ. Γεννηματά Μαγούλα     Τηλέφωνο : 213 2028000

Νέα-Ανακοινώσεις

Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης σε τμήματα του Γ.Ν. Ελευσίνας “ Θριασιο”

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής και του Τμήματος  Ποιότητας του Γ.Ν. Ελευσίνας “ Θριασιο”, αποφάσισε να προχωρήσει στην εφαρμογή  του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησηςστις σε δύο τμήματα του Νοσοκομείου.

 

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) είναι ένα εργαλείο ΔιοίκησηςΟλικής Ποιότητας και αποτελεί μία ολιστική ανάλυση της οργανωτικής απόδοσης ενός Δημόσιου Οργανισμού, προσεγγίζοντάς την από διαφορετικές οπτικές ταυτόχρονα. Γενικότερα, το ΚΠΑ έχει ως στόχο την ανίχνευση και ανάδειξη διοικητικών ικανοτήτων και την αυτό -αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός Δημόσιου Οργανισμού. Με το ΚΠΑ εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται προβλήματα με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών/πελατών.

 

Σύμφωνα με το ΚΠΑ τα άριστα αποτελέσματα ως προς την οργανωτική απόδοση, τους πελάτες/πολίτες και την κοινωνία, εξαρτώνται από την ηγεσία, τη στρατηγική,τον προγραμματισμό, το ανθρώπινο δυναμικό, τις συνεργασίες, τους πόρους και τις διοικητικές διαδικασίες.

Το ΚΠΑ αποτελεί ένα εργαλείο, που θα διευκολύνει του Γ.Ν. Ελευσίνας “ Θριάσιο”να χρησιμοποιήσειτεχνικές ολικής ποιότητας, να αυτό-αξιολογηθείκαι να βελτιώσει την απόδοσή του, και έχει ως σκοπό:

 • Να εισαγάγει τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο Γ.Ν. Ελευσίνας “ Θριάσιο”  και να το οδηγήσει σε ένα ολοκληρωμένο κύκλο ποιότητας που να περιλαμβάνει τον Προγραμματισμό-Εκτέλεση-Έλεγχο-Ανάδραση.
 • Να διευκολύνει την αυτό-αξιολόγησητου Νοσοκομείου ώστε να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, και να σχεδιαστούν δράσεις βελτίωσης.
 • Να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ διαφορετικών προτύπων διαχείρισης ποιότητας, που είτε έχουν εγκατασταθεί είτε πρόκειται να εγκατασταθούν – να διευκολύνει τη συγκριτική μάθηση μεταξύ ομοειδών Τμημάτων του Δημόσιου Τομέα.

 

Το Κ.Π.Α. αποτελείται από  εννέα κριτήρια και είκοσι οχτώ υποκριτήρια αυτών:

 

 • Η Ηγεσία :Η Διοίκηση του Νοσοκομείου προωθεί το όραμα για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ένα πλαίσιο αξιών που ενισχύει την ισότητα, την  υποστήριξη, τον σεβασμό την εξατομίκευση  και στοχεύει στην επικοινωνία αυτού του οράματος στο ανθρώπινο κεφάλαιο της μονάδας εξασφαλίζοντας  την ενεργό συμμετοχή του στην επίτευξη των στόχων.
 • Στρατηγική και προγραμματισμός : Η δημόσια οργάνωση υλοποιεί την αποστολή της και το όραμά της μέσω στρατηγικής που υποδεικνύει τον προσανατολισμό, ευθυγραμμίζεται με άλλες δημόσιες πολιτικές, και υποστηρίζεται από μία συνεχώς βελτιούμενη διαδικασία διαχείρισης των πόρων και των διαδικασιών.
 • Ανθρώπινο δυναμικό :Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήρια δύναμη του Νοσοκομείου. Η Διοίκηση οφείλει να διαχειρίζεται και να αναπτύσσει τις ικανότητες του, να διευκολύνει την επικοινωνία σε κάθε επίπεδο και δημιουργεί το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον που θα διέπεται από κοινές αξίες και κλίμα εμπιστοσύνης, διαφάνειας, ενδυνάμωσης και αναγνώρισης.
 • Συνεργασίες και πόροι:Το Νοσοκομείο πρέπει να διαχειρίζεται τους πόρους (οικονομικούς, τεχνολογικούς, υλικούς) και τις συνεργασίες ώστε να υποστηρίζεται η στρατηγική και ο προγραμματισμός της και η αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών της.
 • Η διαχείριση μέσω διαδικασιών:Η Διοίκηση αναπτύσσει, διαχειρίζεται, και βελτιώνει διαδικασίες προκειμένου να υποστηρίζεται η στρατηγική και η προγραμματισμός της.Κάθε διαδικασία αποτελείται από μία σειρά αλλεπάλληλων δραστηριοτήτων που μετατρέπουν τους πόρους ή τις εισροές σε αποτελέσματα ή εκροές, και επομένως, σε προστιθέμενη αξία.
 • Αποτελέσματα προσανατολισμένα στον πολίτη:Το Νοσοκομείο εεστιάζει σε αποτελέσματα προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών (λήπτες υπηρεσιών φροντίδαςυγείας, εργαζόμενοι, συνεργάτες). Επιπλέον το Νοσοκομείο επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των προσδοκιών των πολιτών/ληπτών υπηρεσιών υγείας, αναζητώνταςτην ενεργό συμμετοχή τους στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Αποτελέσματα για το Ανθρώπινο Δυναμικό:Το νοσοκομείο  μετράκαι καταγράφειτα επίπεδα ικανοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου της όπως, επίσης, και εξετάζειτην απόδοση του  και το επίπεδο ανάπτυξης δεξιοτήτων του. Η βελτίωση αποτελεί πρόκληση και ενεργοποιεί την αλλαγή μέσα από τη συνεχή μάθηση, προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες βελτίωσης.
 • Αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνία:Εξετάζονται τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει το νοσοκομείο ως προς την ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών της τοπικής, εθνικής και διεθνούς κοινότητας και αναλύονται οι συνέπειες που απορρέουν από τους προγραμματισμένους στόχους.
 • Κύρια αποτελέσματα επίδοσης:Το κριτήριο αυτό αφορά στα αποτελέσματα που επιτυγχάνει το νοσοκομείο αναφορικά με τη στρατηγική και το προγραμματισμό τουσε σχέση με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των διαφορετικών μετόχων  καθώς και τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει η οργάνωση σε σχέση με τη διοίκηση και τη βελτίωσή της.

 

 

 Η ορισθείσα Ομάδα Έργου, που αποτελείται από τους:

 

 1. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,βαθμού Α΄, ειδικότητας Νοσηλευτικής, Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου  Ποιότητας ΄Ερευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνο ΄Εργου.
 2. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΔΗΜΟ,βαθμού Α΄, κλάδου ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών, ειδικότητας Επιχ.΄Ερευνας – Μάρκετινγκ, ως μέλος.
 3. ΚΑΡΑΛΕΞΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,βαθμού Α΄, κλάδου ΠΕ Δ/κού Οικ/κού, ειδικότητας Δ/κού-Οικ/κού, Προϊσταμένη τμ.Κίνησης Ασθενών (Λογ.Ασθενών), ως μέλος
 4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ,Ιατρό Διευθύντρια, ειδικότητα Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, Προϊσταμένη Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, ως μέλος
 1. ΚΟΛΟΝΙΩΤΗ ΒΑΣ.,βαθμού Α΄ , κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, ειδικότητας Νοσηλευτικής,       ως       μέλος
 2. ΖΟΥΓΚΑΝΑΡΟΥ ΙΩΑΝ.,βαθμού Α΄,   κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής , Προϊστάμενο          Τμ.Επειγόντων Περιστατικών, ως μέλος
 3. ΤΣΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟ,βαθμού Α΄, κλάδου ΤΕ Τεχνικού, ειδικότητας Τεχνολογίας Ιατρικών

Οργάνων, υπάλληλο του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ως μέλος

 1. ΛΙΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ.,βαθμού Α΄  κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ειδικότητας     Τεχνολόγου     Ιατρ. και Βιολογικών Εργαστηρίων, υπάλληλο του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου, ως     μέλος.

 

 

 

 

Με την ολοκλήρωση του έργου, η Ομάδα Έργου θα παραδώσειστον Αναπληρωτή Διοικητή του ΓΝΕ ΄΄ΘΡΙΑΣΙΟ΄΄ ΄Εκθεση Αυτοαξιολόγησης και ΄Εκθεση Μέτρων Βελτίωσης. Οι παραπάνω εκθέσεις θα κοινοποιηθούν στη Δ/νση Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων της Γεν.Δ/νσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο